نتایج: ١٨٨ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > مقالات
مربيگري روز مسابقه بازیکنان جوان بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
به یاد داشته باشید که بازيكنان آن چرا كه تمرين و ياد گرفته اند در زمين مسابقه ارائه مي دهند. مربيگري روز مسابقه به سه مبحث قبل از مسابقه، هنگام مسابقه و پس از مسابقه تقسیم بندی می شود که در این مقاله مرروری اجمالی و تیتر وار بر این مباحث می کنیم.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
روش های اموزش بسكتبال در مربیگری بازیکنان جوان - ۱۳۹۰/۶/۲۱
بسکتبال به بازیکنان جوان به دو شیوه سنتی و بازی آموزش می دهد. این مقاله کوتاه مراحل هر دو شیوه را به صورت مختصر بیان کرده است تا بتواند راهکاری برای آموزش بسکتبال برای مربیان باشد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
شرايط ايمني و سلامتي بازيكنان بسکتبال در مبحث مربیگری - ۱۳۹۰/۶/۲۱
از جمله وظایف مهم و حیاتی یک مربی بسکتبال، حفظ شرایط ایمنی و سلامتی بازیکنان می باشد. یک مربی علاوه بر دانش فنی بسکتبال باید با کمک های اولیه آشنا باشد و انواع آسیب ها و پیش گیری از شدت این آسیب ها را بداند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
ارتباط به عنوان مربي بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
ارتباط شامل فرستنده و دريافت كننده می شود و یک مربی بسکتبال می تواند پيام هاي موثر خود را به صورت كلامي و یا غير كلامي به بازیکنان، هواداران، مدیران ورزشی و جامعه ی ورزشی ارسال کند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
جلسه دهم تمرین ضد حمله و هماهنگ کردن حمله با اسکرین - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در جلسه دهم بر روی ضد حمله و هماهنگ کردن حمله با اسکرین تمرین می شود. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
تمرینات دفاعی در جلسه نهم دوره اموزشی بازیکنان 13 تا 14 سال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود. هدف جلسه نهم ، تمرینات دفاعی است.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
اموزش اسکرین در هشتمین جلسه دوره اموزشی بازیکنان نوجوان - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود. هدف جلسه هشتم ، آموزش اسکرین است.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه تمرین دفاع از دوره اموزشی بازیکنان نوجوان بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
هدف جلسه هفتم دوره آموزشی بازیکنان 13 تا 14 ساله ، تمرین دفاع است. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه تمرینی ضد حمله از دوره اموزشی بازیکنان 13 تا 14 ساله - ۱۳۹۰/۶/۲۱
هدف جلسه ششم دوره آموزشی بازیکنان 13 تا 14 ساله ، تمرین ضد حمله است. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
وظایف و اختیارات سرداور در یک بازی بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در طول یک بازی بسکتبال، احتمال وقوع حوادث و موقعیت هایی که به طور مشخص در قوانین بسکتبال FIBA یا تفاسیر داوری فیبا به آن پرداخته شده است وجود دارد. در چنین موقعیتهایی سرداور دارای قدرت تصمیم گیری بر اساس قضاوت شخصی خود در چارچوب روح بازی جوانمردانه و نیز فلسفه قوانین می باشد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
وضعیتهای ویژه در داوری بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این مقاله داوری بسکتبال در سه بیانیه سعی کرده است تا راهنمای خوبی برای داوران جوان بسکتبال در وضعیت های ویژه باشد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
زمان مالکیت توپ در وضعیت نزاع در بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
اگر تیمی در زمانی که نزاع شروع شده یا به نظر می رسد که در حال شروع شدن است، مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد و در ادامه به آن تیم پرتاب از بیرون داده شود، آن تیم فقط مقدار زمانی را که از تایم 24 ثانیه باقی مانده بود در اختیار خواهد داشت.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
اشتباهات قابل تصحیح داوران بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در طول بازی بسکتبال، احتمال اشتباه از سوی داوران وجود دارد. این مقاله با ذکر سه بیانیه و چندین مثال، مواردی را که داوران می توانند اشتباه خود را تصحیح کنند، بیان کرده است. تصحیح اشتباهات می تواند روح عدالت در بازی بسکتبال را زنده نگه دارد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
جلسه پنجم از دوره اموزشی بسکتبال برای 13 و 14 ساله ها - ۱۳۹۰/۶/۲۱
هدف جلسه پنجم این دوره آموزشی، تمرین اسکرین (سد) است. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
چهارمین جلسه دوره اموزشی بازیکنان 13 و 14 ساله بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
هدف جلسه چهارم این دوره آموزشی، اصول دفاعی می باشد. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
سومین جلسه دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان نوجوان - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این مقاله جلسه سوم را مورد بررسی قرار می دهد و هدف این جلسه تمرین اصول ضد حمله می باشد. این دوره آموزشی بسکتبال طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برای بازیکنان 13 و 14 ساله برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه دوم از دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این دوره آموزشی بسکتبال طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برای بازیکنان 13 و 14 ساله برگزار می شود. این مقاله جلسه دوم را مورد بررسی قرار می دهد و هدف این جلسه تکنیکهای پاس و تاکتیک های شخصی می باشد.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه اول از دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این دوره آموزشی بسکتبال طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برای بازیکنان 13 و 14 ساله برگزار می شود. این مقاله جلسه اول را مورد بررسی قرار می دهد.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
تفسیر و بررسی خطای فنی در بسکتبال و قوانین فیبا - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در این مقاله سعی شده است وضعیت هایی از بسکتبال را که داوران را مجبور به اعلام خطای فنی می کند، بررسی و تفسیر کند. متاسفانه بسیاری از این خطاهای فنی به دلیل ناآگاهی بازیکنان از این قوانین صورت می گیرد. این مقاله می تواند در افزایش آگاهی بایکنان، مربیان و حتی داوران کمک شایانی کند.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
خطای غیر ورزشی در ورزش بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در زمانی که توپ بسکتبال هنوز به جریان نیافتاده است، مدافع با مهاجم داخل زمین برخورد می کند و اعلام خطا می شود. این خطا باید به عنوان خطای غیر ورزشی اعلام شود
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
نمایش:
٢٠
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم