وضعیت های شروع مجدد حمله

زمان درج: ۱۳۹۱/۸/۳۰ ۱۵:۴:۳۱ | اضافه به علاقه مندی ها | چاپ

وضعیت های شروع مجدد حمله

این مقاله از کتاب سال 2002 باب هاگینز به نام "ساختن مقعیت های ویژه برای تصاحب توپ" انتخاب شده است که شامل وضعیت های شروع مجدد حمله از انتهای زمین و کناره زمین بسکتبال می باشد.

نویسنده: باب هاگینز Bob Huggins

 
باب هاگینز یکی از موثرترین مربیان دانشگاهی بشمار می رود. وی در ایالت اوهایو امریکا کممک مربی بود که بعد در آکرون سرمربی شد. او در 14 سال سرمربی دانشگاه سینسیناتی بوده است و و تیم او در بازی های 92-1991 به جمع چهار تیم برتر رسید و در همان سال وسط ای.اس.پی.ان به عنوان مربی سال برگزیده شده است. او تالیفات گوناگونی در سال های 1998، 2000 و 2002 به چاپ رساند. هشت کتاب او توسط مربیان به عنوان کتاب فنی شناخته شده است.
شروع مجدد انتهای زمین
حلقه زدن برای بازیکن بزرگ
1: دفاع اسکرین رو به پایین مشکل می باشد (دیاگرام های 1 و 2).

 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations  وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
 

اگر حلقه زدن جواب نداد، 1 با استفاده از اسکرین 2 به طرف کرنر برای پاس ورودی برش می زند.
در صورتی که توپ به 1 در کرنر رسید، 1 به دنبال پاس به 4 می شود که وارد زمین شده و جاگیری کرده است.
2: دفاع اسکرین رو به پایین مشکل می باشد. اگر حلقه زدن جواب نداد، 2 به 1 اسکرین می دهد تا او بتواند به کرنر برش بزند.
اگر مدافعان 1 و 2 سویچ کردند، 2 یار 1 را نگه می دارد و به طرف سبد گام بر می دارد.
3: دفاع اسکرین رو به پایین مشکل می باشد. اگر یار 3 حلقه زدن را شکست و پشت بازیکنان رفت ، 3 به طرف فضای باز در سمت حلقه زده شده، برش می زند.
4: وقتی توپ بیرون از زمین است، 4 برای آنکه مدافع بلند قد را حرکت دهد، از جلوی سبد دور می شود.
در ابتدا به دنبال پاس به 5 می باشد که از پشت ردیف اسکرین ها گذشته و به جلوی حلقه رسیده است.
اگر نشد، موقعیت را برای پاس به 1 در کرنر می سنجد و سپس در صورتی که به او پاس داد، وارد زمین می شود و در پست درخواست توپ می کند.
5: همانطور که برش خود را با حرکت به طرف جلوی حلقه آغاز می کند، ناگهان برش "وی"(V) می زند و به پشت صف برای زدن حلقه جلوی سبد بسکتبال می رود.
در صورت امکان، 5 باید تلاش کند تا توپ را بگیرد و قبل از پایین آوردن، آن را شوت کند.
اگر مدافع 5 با زود رفتن به پشت خط از این کار ممانعت کرد، او به راحتی به سمت توپ گام بر می دارد و امتیاز کسب می کند.
 
برش به سمت سبد و حلقه زدن
1: با یکی از این چهار روش بازی را آغاز می کند:
در ابتدا به 3 که به سمت سبد برش کرده است، پاس ورودی را می دهد (دیاگرام 3).
وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
دوم آن که به 4 که دومین برش به سمت سبد را زده است، پاس ورودی را می دهد.
سوم آن که اگر مدافع 5 با برش کنندگان حرکت کرده باشد، پاس ورودی را به 5 می دهد.
چهارم، پاس ورودی برای 2 می باشدکه به داخل آمده و سپس با استفاده از اسکرین به سمت راست رفته است.
2: تاخیر در پرتاب صورت می گیرد، آنگاه به طرف بال سمت قوی برش می زند و برای دریافت پاس خوب، خود را آماده می کند.
2 بعد از دریافت توپ، هم می تواند به دنبال شوت، هم پاس به 1 که از بیرون خط عرضی وارد زمین شده است، و یا پاس به 4 که در پست پایین پست آپ کرده است، باشد.
اگر 4 جلوتر بود، به دنبال پاس به 5 می باشد که به سرعت به پست بالا برای بازی بالا-پایین، بالا آمده است (دیاگرام 4).
وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
3: بازیکن سمت قوی است که باید اولین برش را از کنار 5 بزند و می تواند این کار را از هر دو سمت 5 انجام دهد، ولی طبیعتا باید به سمت ضعیف و دور از توپ حرکت کند.
در حالی که 5 اسکرین دوم را برای 4 آماده می کند، همزمان با آن 3 تلاش می کند تا دفاع خود را جلوی 5 گیر بیاندازد.
بعد از پاس ورودی 1 به هر کسی، خود را برای ریباند حمله آماده می کند.
اگر 5 در پست بالا توپ را از 2 دریافت کند، آنگاه پست آپ می کند.
4: دومین برش کننده از کنار 5
سعی می کند دفاع خود را جلوی 5 و یا پشت برش 3 گیر بیاندازد.
از برش 3 به منطقه ی ضعیف مطمئن می شود.
به سمت قوی حرکت می کند و پست آپ می کند.
اگر توپ به 2 پاس داده شود، او به 1 که وارد زمین می شود، اسکرین می دهد.
پست خود را با قدرت حفظ می کند و اگر بالاتر بود، دفاع را پشت خود گیر می اندازد و منتظر می ماند تا توپ به پست بالا برای بازی "بالا-پایین" پاس داده شود.
5: در فاصله یک و نیم تا دو متری از خط عرضی رو به روی سبد بسکتبال قرار می گیرد.
همانطور که در حال اسکرین دادن به 3 و 4 می باشد، از تضعیت دفاع خود نیز آگاه است
به سبد نزدیکتر می شود و یا اگر مدافع اش برای پوشش دو برش زن حرکت کرد، حلقه می زند.
اگر 2 در بال توپ را دریافت کرد، به سرعت به پست بالا می رود و از آنجا سعی می کند بازی بالا-پایین را اجرا کند.
 
حلقه زدن در برابر دفاع منطقه ای
1: از 2 اسکرین می گیرد (دیاگرام 5).
وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
از 4 پاس برگشتی دریافت می کند.
با دریبل های قدرتی از 4 دور می شود.
به 5 که به درون منطقه رنگی به سرعت رفته است، نگاه می کند.
پشت اسکرین 3 به دنبال پاس برای 4 می باشد.
2: منطقه بالا را برای آزاد شدن 4 اسکرین می دهد.
به 1 برای آزاد شدن جهت دادن پاس برگشتی، اسکرین می دهد. برای شوت و تصرف کردن منطقه اش توسط مدافع به عقب می آید (دیاگرام 6).
وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
3: پاس ورودی را به 4 می دهد.
بعد از آن که توپ به 1 داده شد، 3 وارد زمین می شود و درون منطقه و پشت مدافع اسکرین می دهد.
4: از 2 اسکرین دریافت می کند.
پاس ورودی از 3 را دریافت می کند.
توپ را به 1 بر می گرداند.
از اسکرین 3 استفاده کرده و به پشت دفاع برش می زند.
توپ را برای یک لی آپ یا دانک در بالاترین نقطه دریافت می کند.
5: برای پاس ورودی مستقیم از 3، پست آپ می کند.
به سرعت به محل بین دو بازیکن پایین درون منطقه می رود و به آن ها از پشت اسکرین می دهد.
هدف اصلی حرکت سریع او و دریافت پاس از 1 و کسب امتیاز است.
 
تجمع پشت سر هم برای حلقه زدن یا پست آپ
1: به مدافع 4 برای پیش بینی آزاد شدن برش، دقت می کند (دیاگرام 7، 8 و 9).
به 4 یا 5 در برش به سمت سبد پاس می دهد.
از سمت منطقه ضعیف وارد جریان بازی می شود.
2: در بیرون خط سه امتیازی برای شوت قرار می گیرد.
اگر توپ به او رسید، به دنبال شوت زدن و یا پاس دادن به 5 که درون منطقه رنگی پست آپ کرده است، می باشد.
3: در بیرون خط سه امتیازی برای شوت قرار می گیرد.
اگر توپ به او رسید، به دنبال شوت زدن و یا پاس دادن به 5 که درون منطقه رنگی پست آپ کرده است، می باشد.
4: به نحوه دفاع کردن مدافع خود دقت می کند و بر اساس آن یکی از تصمیمات زیر را می گیرد:
اگر X4 بالای و در سمت چپ 5 ایستاده بود، 5 به سمت چپ سبد برش می زند و 4 به سمت راست سبد می رود.
اگر X4 بالای و در سمت راست 5 ایستاده بود، 5 به سمت راست سبد برش می زند و 4 به سمت چپ سبد می رود.
اگر X4 پشت 5 بایستد، آنگاه 5 آن مدافع را اسکرین می دهد و 4 تا آنجا که محدوده شوت او اجازه می دهد، مستقیم به سمت بیرون دور می شود.
اگر پاس ورودی برای او ارسال شود و مدافعی او را نگرفته باشد، توپ را می گیرد و آن را شوت می زند.
اگر مدافع برای محافظت او بیرون بیاید، او بازی بالا-پایین را برای 5 که در درون منطقه رنگی قرار دارد، انجام می دهد.
اگر دفاع بیش از حد جمع شده باشد، می تواند 1 دور او حلقه بزند.
5: رو به سبداست و بر اساس نحوه دفاع مدافع خود و 4 یکی از کارهای زیر را انجام می دهد:
اگر X4 در بالا و سمت چپ او قرار داشت، او به سمت چپ سبد برش می زند.
اگر X4 در بالا و سمت راست او قرار داشت، او به سمت راست سبد برش می زند.
اگر X4 در جلوی او بازی می کرد، به او اسکرین از جلو می دهد.
اگر 4 توپ را در بالا دریافت کرد، او با قدرت درون منطقه رنگی بسکتبال پست آپ می کند و منتظر رسیدن توپ از بالا به او می شود.
اگر 2 یا 3 توپ را دریافت کردند، 5 با قدرت در سمت قوی پست آپ می کند.

 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations  وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations  
 
 

4-1 در پایین، دابل اسکرین برای بهترین شوت زن
1: در بیرون خط سه امتیازی برای شوت قرار می گیرد (دیاگرام 10).
مدافع را مشغول می کند و اگر دفاع دید خود را از دست داد یا توپ را دابل تیم کرد، از پشت برش می زند.
اگر X2 دابل اسکرین را پیش بینی کرد، به سمت آن گول می زند و در سمت منطقه رنگی اسکرین می دهد (دیاگرام 11).
2: پاس ورودی را به 5 که خود را تا نزدیکی های البو عقب کشانده است، می دهد.
بالا آمدن خود را با دابل اسکرین 3 و 4، هماهنگ می کند.
بر اساس نحوه دفاع کردن مدافع خود در دابل اسکرین تصمیم می گیرد که بچرخد و یا از اسکرین به طرف بیرون برود.
اگر X2 دابل اسکرین را پیش بینی کرد و به سمت آن فریب داد، 2 از تک اسکرین 1 استفاده می کند و خارج می شود.
3: از کرنر برای پاس ورودی می آید و در سمت پایین دابل اسکرین می دهد (بهترین شوت زن بین 3 و 4 پایین اسکرین قرار می گیرد).
همانطور که 2 از دابل اسکرین خارج می شود، 4 به مدافع 3 اسکرین می دهد و 3 از تجمع خارج شده و به طرف بالای منطقه رنگی برای شوت یا پاس به 4 که در پست قرار دارد، برش می زند (دیاگرام 12).
4: اگر X4 او را شل گرفته و یا دیدش را از دست داده باشد، او آزاد است به سمت توپ برش بزند.
همانطور که پاس ورودی به 5 داده می شود، او با 3 برای حرکت 2، دابل اسکرین می کنند.
بعد از اسکرین به 2، به 3 اسکرین می دهد و بعد از آن در پست منتظر پاس 3 از پست بالا می باشد.
5: تلاش می کند تا مدافع خود را گیر بیاندازد و 1 دور او حلقه بزند. 
اگر X5 بین او و سبد است، تلاش کند به داخل و پست نزدیک تر شود.
X5 را گیر بیاندازد و سپس به سمت البو برای دریافت پاس ورودی بیرون برود.
با توجه به مدافع 2، به دنبال پاس به او بعد از خارج شدن از دابل اسکرین یا تک اسکرین 1، می باشد.
با توجه به وضعیت در تجمع، می تواند هم به 3 در بالای منطقه رنگی و هم به 4 در پست پایین، پاس دهد.
اگر 2 از تک اسکرین استفاده کرد و با توجه به سویچ، اگر 1 آن را شکانده باشد، می تواند به 1 پاس دهد.

 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations

 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations

 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations

 

 

شروع مجدد از کناره
بهترین شوت زن بیرون است.
سه اسکرین متوالی
1: 1 مدافع خود را تنظیم می کند و از اسکرین 5 به طرف بالا بیرون می رود (دیاگرام 13).
در بالا توپ را دریافت می کند و منتظر می شود تا 2 از اسکرین های متوالی خارج شود. همانطور که 2 از اسکرین ها رد می شود، دقت می کند تا در صورت رول کردن اسکرین دهنده ها به آن ها برای شوت پاس دهد.
2: در ابتدای بازی بیرون زمین است و به 1 که به سمت بالا فرار کرده پاس می دهد.
از سه اسکرین متوالی 5، 4 و 3 استفاده و فرار می کند.
3: آخرین اسکرین را برای 2 تنظیم می کند و باید مطمئن باشد که 2 زاویه خوبی برای چرخش دارد.
همانطور که اسکرین می دهد، می تواند رول کند و دفاع خود را گول بزند.
4: دومین اسکرین را به 2 می دهد و تلاش می کند درون منطقه کلیدی ارتباط برقرار کند.
سعی می کند دفاع خود را جا به جا کند و پس از آن خود را آزاد کند و پست آپ بزند.
5: بازی را با اسکرین رو به پایین به 1 آغاز می کند.
می چرخد و اولین اسکرین را به 2 می دهد.
همانطور که 2 از اسکرین ها استفاده می کند، بر اساس وضعیت دفاع خود می تواند رول کند و در پست جاگیری کند.
وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
 
سه امتیازی در آخرین زمان ها
1: بازی را در مرکز تجمع بین 4 و 5 آغاز می کند (دیاگرام 14).
به سمت سبد برش می زند و بعد از آن برای چرخیدن به سمت کرنر از اسکرین 2 استفاده می کند.
جایگاه او طوری نزدیک به خط پرتاب سه امتیازی است که در زمانی که توپ را می گیرد، پاهای او موازی و مشخصا خارج از خط سه امتیازی می باشد.
اگر او بعد از دریافت توپ نتوانست شوت بزند، فورا توپ را به 3 که از بیرون زمین به پشت خط سه امتیازی رفته است، پاس می دهد.
2: رو به روی 1 و پایین تجمع قرار می گیرد.
همانطور که 1 به طرف کرنر می چرخد، به 1 اسکرین می دهد.
همانطور که 4و 5 به هم نزدیک می شوند، از بین آن ها عبور می کند.
پاهای او در حرکت باید موازی هم باشند و باید در وضعیت آماده شوت، توپ را برای شوت آزاد سه امتیازی، دریافت کند.
اگر او بعد از دریافت توپ نتوانست شوت بزند، فورا توپ را به 3 که از بیرون زمین برای شوت سه امتیازی آمده است، پاس می دهد.
3: در ابتدا دنبال پاس دادن به 1 در کرنر برای شوت سه امتیازی می باشد. توپ را به او پاس می دهد تا سریعا پس از دریافت شوت بزند.
دوم به دنبال پاس دادن به 2 می باشد که از دابل اسکرین استفاده کرده و به بالا آمده است.
بعد از پاس ورودی خود، بلافاصله وارد زمین می شود و در پشت خط سه امتیازی برای دریافت پاس برگشتی، قرار می گیرد.
4: نسبت به سایرین، نزدیک تر به توپ در تجمع قرار می گیرد و به 2 برای رفتن به بالا اسکرین می دهد.
اگر هم 1 و 2 آزاد بودن، به سمت توپ حرکت می کند و به سرعت به 3 پاس برگشتی می دهد.
5: دورتر از همه در تجمع قرار می گیرد.
به 2 برای رفتن به بالا اسکرین می دهد.

وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations
 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (2)


ممنون از سایت خوبتون
من همبشه از مطالب شما استفاده مبکنم
برقرار باشین
شیوا
خیلی ترکیب خوبی است
امیرحسین

ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم