اسیب های زانو در ورزش بسکتبال

زمان درج: ۱۳۹۱/۱/۲۷ ۱۲:۳:۴۸ | اضافه به علاقه مندی ها | چاپ

اسیب های زانو در ورزش بسکتبال

این روزها آسیب دیدگی زانو در میان بسکتبالیست های جوان ایرانی بیداد می کند و روزي نیست که در تمرینات تیمی و یا مسابقات باشگاهی و ملی بازیکنی در معرض این آسیب دیدگی قرار نگرفته باشد بطوري که به کابوسی براي جوانان تبدیل شده است. در مقاله ذیل ضمن معرفی آناتومی زانو و رباط ها و لیگامنت هاي مربوطه سعی شده ضمن معرفی انواع آسیب دیدگی نحوه مقابله با آنها نیز توضیح داده شود.


مقدمه :
زانو بعد از مچ پا شایعترین محل صدمات ورزشی است.صدمات رباط صلیبی قدامی یکی ازعلل شایع زانو درد حاد و مزمن است. جراحات این رباط مهم زانو عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی سرعت در هنگام دویدن و صدمات ورزشی تماسی که جزء چرخشی روي زانو دارند می باشد. همچنین ورزش هاي تماسی می توانند ثانویه به کشیده شدن زانو, اعمال نیروهایی از سمت خارج به داخل زانو و یا باز شدن بیش از اندازه زانو (Hyper extension) سبب صدمه دیدگی رباط صلیبی قدامی (ACL) شوند.


 

اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries

 

 


صدمه دیدگی رباط ACL در سطح یکسانی از فعالیت در زنان بیشتر رخ می دهد و درصد قابل ملاحظه اي از صدمات زانو را تشکیل می دهد. حداقل 50 % از افراد با آسیب ACL دچار آسیب همراه در منیسک زانو می شوند که منیسک خارجی مستعدتر به آسیب دیدگی است (البته در آسیب دیدگی حاد). در آسیب هاي مزمن رباط ACL معمولاً منیسک داخلی است که دچار آسیب همراه می شود. سالانه در آمریکا 95000 پارگی رباط ACL گزارش می شود. رباط صلیبی قدامی زانو (ACL)، براي پایداري مفصل زانو در هنگام دویدن, پرتاب پا و ... بسیار حیاتی است. زانویی با آسیب دیدگی رباط ACL بسیار براي صدمه دیدگی در منیسک و تغییرات تخریبی (آرتروز) مستعد است.


علل آسیب دیدگی
•ورزش هاي پر خطر براي آسیب دیدگی :
ACL ورزش هاي فوتبال, اسکی, بسکتبال و بیسبال مسئول 78 % از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی هستند
• جنس :
صدمات ورزشی زنان در زمینه پارگی رباط ACL بیشترمی باشند.
•کفش ورزشی :/
کفش هاي ورزشی که کناره هاي آنها سفت تر و محکم تر از وسط کف آنها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.

اضافه وزن، مهم ترین عامل پارگی غضروف زانو:
اضافه وزن خطر پارگی غضروف هاي زانو را افزایش می دهد. پارگی غضروف هلالی که بیشترین وزن بر روي مفصل زانو را تحمل می کند در افراد مبتلا به اضافه وزن 3 برابر بیشتر از افراد طبیعی است. همچنین اکثر مردان و زنان چاق به ترتیب ١٥ و 25 برابر بیشتر در معرض پارگی این غضروف هستند .
براساس آمارهاي منتشر شده سالانه بیش از 450 تا 850 هزار آمریکایی به دلیل وزن زیاد تحت این عمل جراحی قرار می گیرند، درحالی که این عمل هزینه هاي هنگفتی را متحمل می شود.


فرکانس
در آمریکا سالیانه 200000 آسیب مرتبط با ACL ایجاد می گردد که ٩٥٠٠٠ مورد آن پارگی رباط صلیبی قدامی است. همچنین سالیانه حدود 100000 بازسازي رباط توسط جراحی انجام می شود.
بروز آسیب به این رباط در ورزش هایی مثل فوتبال, بسکتبال و اسکی بیشتر است. همچنین احتمال ایجاد این آسیب در زنان 9/7 - 2/5 برابر مردان است (در سطح یکسانی از فعالیت).


آناتومی کاربردي
رباط صلیبی قدامی در عقب به لبه خلفی داخلی کوندیل خارجی ران اتصال دارد سپس در داخل کپسول مفصل ران به سمت پائین, جلو و داخل رفته کمی پهن تر شده و به حفره اي در جلو و خارج استخوان درشت نی اتصال می یابد. این رباط دو باند دارد. باند جلویی داخلی که در هنگام خم شدن زانو کشیده و در هنگام باز شدن زانو شل است و باند خلفی خارجی که در هنگام باز شدن زانو کشیده و در هنگام خم شدگی زانو شل است.
رباط ACL از شاخه خلفی عصب مربوط به درشت نی عصب می گیرد و سبب ایجاد حس عمقی در زانو می شود.


بیومکانیک ورزشی
٨٥ % از مقاومت در مقابل حرکت به جلوي استخوان درشت نی نسبت به استخوان ران را در محل مفصل زانو را ACL تامین می کند و سبب پایداري زانو در هنگام ایست ناگهانی می شود. حداکثر مقاومتACL زمانی است که زانو در حالت کاملاً باز قرار دارد.
همچنین رباط صلیبی قدامی در محدود کردن میزان چرخش درشت نی هم نقش دارد و هنگامی که زانو کاملاً باز است در مقابل نیروهاي وارد به زانو از داخل و خارج زانو را محافظت می کند و پایداري آنرا به کمک رباط هاي جانبی زانو حفظ می کند.
هنگامی که ACL صدمه ببیند ترکیبی از حالت حرکت به جلوي درشت نی نسبت به ران و چرخش به خارج و داخل بیش از حد استخوان درشت نی رخ می دهد.
متوسط قدرت رباط صلیبی قدامی در برابر کشش حدود 2160 نیوتن می باشد که این مقدار بطور قابل ملاحظه اي کمتر از متوسط توان رباط صلیبی خلفی و تقریباً نصف رباط جانبی داخلی زانو است.


شرح حال
با یک شرح حال مناسب که تاکید آن بر مکانیسم آسیب و شناسایی آسیب هاي احتمالی قبلی است و معاینه مناسب می توان در اغلب موارد آسیب ACL را تشخیص داد.

در ورزش هاي غیر تماسی:
-یک صداي تق همراه با آسیب ACL شنیده شده یا خیر. معمولاً این صدا هنگامی که فرد ناگهان تغییر مسیر داده یا ناگهان در هنگام دویدن ایستاده است و یا در هنگام افتادن روي پا بعد از پرش شنیده شده و بدنبال آن التهاب ایجاد شده است.
-در خلال چند ساعت خون در مفصل تجمع پیدا کرده است.
-فرد معمولاً نتوانسته است بخاطردرد و تورم یا ناپایداري زانو به فعالیت ادامه دهد.

در ورزش هاي تماسی و ضربات با انرژي بالا:
- این صدمات رباط ACL معمولاً با آسیب دیدگی سایر رباط هاي زانو یا منیسک ها همراهی دارد .
-اعمال یک نیروي شدید از سمت خارج به داخل به زانو می تواند منجر به یک سه گانه آسیب دیدگی شامل آسیب ACL, آسیب رباط جانبی داخلی زانو و آسیب تاخیري منیسک داخلی شود.


معاینه بالینی :
•مشاهده دقیق زانو براي بررسی تجمع مایع یا تغییر شکل استخوانی (شکستگی احتمالی) طبق تحقیقات انجام شده در آسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل 72 % ارتباط با آسیب رباط صلیبی قدامی دارد.
•معاینه دامنه حرکات مفصل زانو بخصوص بازشدن کامل زانو که اگر نشود امکان آسیب همراه در منیسک را مطرح می کند.
•لمس ساختارهاي استخوانی امکان دارد منجر به شناسایی شکستگی استخوان درشت نی شود.
•لمس خطوط مفصلی زانو براي ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید رباطهاي جانبی زانو معاینه شوند.
•انجام Lachman test بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید براي ارزیابی رباط ACL صورت گیرد به این صورت که فرد روي تخت خوابیده و زانو را در وضعیت خم شدگی 20 تا 30 درجه قرار می دهیم با دست چپ ران را می گیریم و با دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می کشیم. چنانچه در سمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پاي دیگر بیش از 3 میلی متر باشد غیر عادي است و نمایانگر آسیب است.
•انجام تست Ant.drawer test بخاطر اسپاسم عضلات پشت ران که تست را متاثر می کند کمتر قابل اعتماد است. براي انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی 90 درجه قرار می دهد. معاینه گر جلوي وي نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می گیرد و ساق را به سمت خود می کشد و در آسیب رباط صلیبی قدامی استخوان درشت نی جلو می آید .اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries


علل آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی
•ورزشهاي پر خطر براي آسیب دیدگی ACL: ورزش هاي فوتبال, اسکی, بسکتبال و بیسبال مسئول 78 % از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی هستند.
•جنس : صدمات ورزشی زنان در زمینه پارگی رباط ACL بیشترمی باشند.
•کفش ورزشی : کفش هاي ورزشی که کناره هاي آنها سفتتر و محکمتر از وسط کف آنها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries


 

بررسی تصویربرداري
رادیوگرافی :
•یافته هاي رادیوگرافیک اغلب منفی است.
•براي بررسی آسیب هاي همراه با پارگی ACL می توان از نماهاي AP, Lateral و merchant و sunrise و Notch view استفاده نمود.
•نماي مایل براي بررسی صفحه استخوان تیبیا مفید است.
•امکان دارد در نماي AP شکستگی همراه با کندگی قسمت خارج کپسول (Segond fracture) دیده شود این شکستگی یک شاهد بر آسیب کپسول خارجی و یک مدرك غیر مستقیم بر آسیب رباط صلیبی قدامی است. و در قسمت خارجی صفحه تیبیا اتفاق می افتد درست در مجاورت خط مفصلی و در خلف توبرکل Gerdy


آرتروگرام:
•این روش تقریباً با MRI جایگزین شده است.
•از این روش براي بررسی پارگی ACL استفاده می شود.


اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries


ام آر آي :
•براي تشخیص آسیب هاي ACL حدود 95 % حساسیت دارد. همچنین با آن می توان کوفتگی هاي استخوانی را که در 90 % از موارد آسیب رباط صلیبی قدامی وجود دارند تشخیص داد.


آب آوردن زانو
هنگامی که زانو تحت فشارهاي شدید کاري قرار می گیرد کیسه هاي مایع موجود در اطراف مفصل زانو آسیب دیده و متورم می شوند؛ که این حالت در فرهنگ عامه به آب آوردن زانو مشهور است.
کیسه هایی از مایع به نام "بورس" در اطراف بعضی مفاصل بدن از جمله زانو وجود دارند و وظیفه آنها تسهیل حرکت مفصل و به حداقل رساندن اصطکاك است.
وقتی بر اثر ورزش یا بلند کردن اجسام سنگین، مفصل زانو تحت فشار قرار می گیرد، بورس آسیب دیده و دردناك می شود. این آسیب دیدگی نیز منجر به ازدیاد مایع درون آن و تورم ناحیه اطراف زانو می شود .
این حالت که در بین عموم به آب آوردن زانو معروف شده، در حقیقت نمایانگر فشار زیاد وارد شده به مفصل و لزوم درمان هرچه سریعتر آن است.
گفتنی است عارضه آب آوردن در کلیه نقاطی که احتمال ساییدگی مفاصل وجود دارد شایع است.

 

اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries


 

آسیب به لیگامانهاي زانو :
آسیب به لیگامانھای زانو (در کشتی گیران و ورزشکاران شایع می باشد) اغلب باعث ناراحتی و مشکلات جدی شده و ممکن است منجر به ناتوانی دائمی گردد. در حالیکه کشش و یا پارگی ھای ناقص بخوبی بھبود یافته (اگر چه مدت زمان بھبودی طولانی باشد) و عملکرد زانو حفظ می گردد. پارگی کامل یک لیگامان ممکن است منجر به شلی دائمی به ھمراه بی ثباتی او گردد. در سال ھای اخیر جراحان به استفاده از روش ھای تھاجمی تر برای درمان
پارگی ھای ماژور لیگامانھای زانو ,تمایل بیشتری دارند و توصیه به انجام ترمیم و بازسازی لیگامانھا بیشتر از گذشته صورت می گیرد.


پارگی لیگامانها داخلی :
زانو اغلب حاوی مایع خون می باشد.
بدلیل اینکه مایع از طریق محل پارگی از فضاي مفصلی خارج و وارد بافت نرم می شود.. افیوژن سفت نیست. بیشترین تندرنس در طول مسیر لیگامان داخلی و معمولا در انتهاي فوقانی و نزدیک به محل اتصال آن به فمور است. تایید رادیو لوژیک یک پارگی و یا سلامت لیگامان بسیار کمک کننده است نماي قدامی خلفی در حالیکه بیمار بیهوش بوده و بر روي تیبیا یک استرس ابداکسیونی وارد می شود.. یک نماي قدامی خلفی گرفته می شود.اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries


 

ارگی لیگامان هاي خارجی:
نسبت به پارگی لیگامان هاي داخلی شیوع بسیار کمتري دارد. درمان این مورد هم جراحی و یا غیر جراحی است.


پارگی لیگامان هاي صلیبی :
 ممکن است یک یا هر دو لیگامان صلیبی به تنهائی پاره شود. پارگی لیگامان هاي قدامی بوسیله یک نیرو که انتهاي فوقانی تیبیا را نسبت به فمور به جلو می راند.. و یا بوسیله هیپراکستانسیون زانو ایجاد می شود. لیگامان خلفی بوسیله یک نیرو که انتهاي فوقانی تیبیا را به عقب می راند دچار پارگی می شود.اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries


درمان
فاز حاد :
چنانچه جراحی لازم باشد معمولاً آنرا 3 هفته به تاخیر می اندازند تا التهاب کاهش یافته و از عوارضی مثل خشکی مفصل بدنبال جراحی سریع جلوگیري شود. باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت و زیاد شود که این امر می تواند به کاهش تجمع مایع مفصلی و بدست آوردن سریع توان عضلانی بعد از عمل کمک کند. براي تصمیم به جراحی توجه به چند فاکتور مهم است مثل سطح فعالیت ورزشی قبل از صدمه دیدگی , صدمات همراه , تمایل براي ادامه همان رشته ورزشی و میزان شلی مفصل زانو. جراحی می تواند بصورت ترمیم داخل یا خارج مفصلی رباط صلیبی قدامی باشد, در روش داخل مفصلی توسط روش آرتروسکوپی رباط پاره شده را بصورت اولیه یا با استفاده از رباط زیر کشکک ترمیم می کنند. در روش خارج مفصلی هم با استفاده از بخشی از نوار فیبري خارج ران به نام ایلیو تیبیال تراکت زانو را در سمت خارجی در بیرون سطح مفصلی پایدار می کنند. انتخاب بین این دو روش بسته به نظر جراح دارد و امري تخصصی است. درمان غیر جراحی پارگی acl معمولا براي افراد مسن و آنهایی که قصد پرداختن به ورزش هاي شدید و رقابتی را ندارند در نظر گرفته می شود.


فاز بهبودي: سه فاز دارد
• فاز اول :
دو هفته اول بعد از جراحی را شامل می شود و هدف در آن رسیدن به بازشدگی کامل زانو (Full extension) و حفظ قدرت عضلانی عضله چهارسر رانی و کاهش تورم و نیز توانایی خم کردن زانو در حد نود درجه است.
•فاز دوم :
هفته سوم تا پنجم بعد از عمل را شامل می شود و هدف در آن حفظ توانایی باز کردن کامل زانو و افزایش میزان خم شدن زانو به بیش از 90 درجه تا رسیدن به خم شدگی کامل زانو است.
•فاز سوم :
هفته ششم را شامل می گردد و هدف در آن افزایش قدرت و سفتی عضلانی است و بدنبال این مرحله به آرامی به ورزش باز می گردیم. بدون انجام تمرینات کافی در دوره بعد از جراحی بازگشت به ورزش به زمانی معادل 6 - 9 ماه زمان نیاز دارد.


عوارض
• خشکی مفصلی
• ناپایداري مفصل زانو
• دردو محدودیت حرکات مفصل زانو
•میزان موفقیت جراحی رباط % 95-82 ACL است.*یک فناوري جدید به ترمیم رباط هاي پاره شده زانو کمک می کند.
طبق یک مطالعه، محققان آمریکایی یک فناوري جدید ابداع کرده اند که به ترمیم رباط هاي پاره شده و یا قطع شده زانو که یک نوع جراحت رایج در ورزش به شمار می رود، کمک می کند.
در مطالعات اولیه محققان توانستند از طریق مهندسی ژنتیک تنها در عرض 12 هفته بافت جدیدي را در رباط هاي آسیب دیده خرگوش ها درست کنند.
محققان براي از نو رشد دادن این بافت جدید در رباط صلیبی قدامی خرگوش ها از یک داربست سنتزي حاوي سلول هاي رباط استفاده کردند.
24 ساعت پس از جراحی خرگوش ها توانستند وزن را بر روي زانوهاي خود تحمل کنند و در پایان این تجربه 12 هفته اي کلوژن و رگ هاي خونی جدیدي در ناحیه آسیب دیده این حیوانات شروع به رشد کرد.
رباط صلیبی قدامی رباط ثابتی است که استخوان ران را به استخوان پا متصل می کند. این رباط زمانیکه پاره می شود مانند یک قیطان از هم جدا می شود و بهبودي را دشوار می سازد.
در انسان ها درمان استاندارد براي این مشکل جراحی بازسازي است.
جراحان بافت سالم را از تاندون هاي اطراف زانو جدا می کنند و به منظور تولید مجدد این بافت، آن را به رباط آسیب دیده پیوند می زنند.
ما در این روش بهبود کامل پنج تا شش ماه طول می کشد و جراحان ترجیح می دهند اگر اصولا برداشت بافت سالم امکان پذیر باشد، حتی المقدور به این بافت ها دست نزنند.
این اولین باري است که محققان مواد سنتزي را با سلول ها ي ACL ترکیب کرده اند و قادر شده اند از طریق مهندسی ژنتیک، عملا بافت جدید رباط تولید کنند.


تاثیر تغذیه بر درد زانو
میلیون ها نفر در جهان به خاطر آرتریت استخوانی، زانو هاي دردناکی دارند. درمان ها از ورزش کردن تا تزریق استروئید و حتی جراحی متغیر است. ولی تحقیقات حاکی از این هستند که شما می توانید راهکاري خوشمزه تر را براي درمان طی کنید! اگر مواد غذایی زیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید می توانید بدون دارو التهاب زانوهایتان را کم کنید.

سویا :
سویا سرشار از isoflavon که یک نوع هورمون گیاهی است، می باشد. طبق تحقیق دانشگاه ایالتی اوکلاهوما افرادي که درد زانو داشتند بعد از مصرف سویا درد کمتري احساس کرده و نیاز کمتري به مسکن داشته اند. این افراد نوشیدنی حاوي پودر سویا (که حاوي 40 گرم پروتئین بود) مصرف کردند.
همچنین شما می توانید همین تاثیرات را از مواد دیگري مثل شیر با طمع سویا، همبرگر سویا و … دریافت کنید.

میوه :
در تحقیقی روي 293 فرد بزرگسال استرالیایی، ثابت شد خوردن روزانه مقداري میوه، خطر آسیب مغز استخوان را کاهش می دهد (که این آسیب نشانه بدتر شدن التهاب زانو می باشد).
به نظر می رسد بهترین میوه ها براي درد زانو عبارتند از آنهایی که ویتامین ث دارند، مانند کیوي، پرتقال، انبه و گریپ فروت. تحقیقات احتمال داده که ویتامین ث باعث می شود که درد و التهاب زانو ها و ساختارهاي حمایت کننده آنها کاهش یابد.


ماهی :
تحقیقات زیادي نشان داده اند که ماهی و روغن آن در التیام درد ناشی از آرتریت نقش دارند. اکنون مطالعات نشان می دهد که اسید چرب امگا 3- علاوه بر سرکوب کردن مواد شیمیایی که باعث آرتریت می شوند، پروتئین هایی که در از بین بردن غضروف زانو نقش دارند را نیز نابود می کند.
واحد روغن ماهی در هفته یا روزانه یک گرم کپسول امگا 3- میل کنید تا درد زانوي کمتري داشته باشید. 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (5)


عالی بود
ندا
مرسی خیلی خوب بود
هانی
سلام.من یه روز تو تمرین در حاب انجام حرکت اسلم دانک بودم که صدایی شنیدم و بعد از اون از تا دو هفته به زور راه میرفتم.
حالا که 3 ماه گذشته هنوز هم هنگام دویدن،جمع کردن پاوپرش احساس درد میکنم.لطفا درمان مشکل من را پیدا کنید.
پارسا
خوب
allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiii
malo

ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم