حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1 3 1 بسکتبال

راه های زیادی برای حمله به دفاع منطقه ای 1-3-1 وجود دارد اما اغلب آن ها با حمله از کرنر یا کرنر کوتاه و نزدیک به حلقه موفق می شوند. در این مقاله بسکتبال ما چند حمله ی منطقه ای خوب برای غلبه بر دفاع منطقه ای 1-3-1 معرفی خواهیم کرد.

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1 3 1 بسکتبال

اسکرین مدافع پایین و بک اسکرین مدافع میانی برای ایجاد موقعیت، مناسب است. ما همانند تمامی حملات در مقابل دفاع های منطقه ای: توپ را با پاس های سریع به حرکت در می آوریم، از پاس اسکیپ استفاده می کنیم، به دنبال نفوذ با دریبل به درون شکاف های دفاع هستیم. همچنین ما تلاش می کنیم تا از نحوه پوشش کرنر توسط دفاع برتری کسب کنیم. همانند هر حمله منطقه ای، تهاجم به سمت سبد برای ریباند برای شوت های دوم و سوم بسیار مهم است، مخصوصا در زمانی که تنها یک مدافع در داخل می باشد. 

 

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1

- "Zone-2"
- "Corners"
- "Zone-23"


"Zone-2"
از دو گارد در جلو برای حمله به دفاع منطقه ای 1-3-1 استفاده و از کرنر که آسیب پذیرترین منطقه می باشد، به این دفاع، حمله می شود. O2 را که بهترین شوت زن ما است در کرنر سمت قوی قرار می دهیم. این بازیکن همواره مسیر خط عرضی (Baseline) را طی می کند تا همواره در کرنر سمت قوی قرار گیرد. در هر سمت منطقه رنگی یک پست پایین داریم. در دیاگرام اول، O1 مدافع بیرونی بالا را با دریبل زدن مشغول می کند و به O2 در کرنر پاس می دهد. بازیکن پست سمت ضعیف، بعد از اینکه توپ به کرنر پاس داده شد، می تواند به البوی سمت قوی فلش کات زند. توپ در صورتی که چنین اتفاقی صورت نگرفت، به بیرون برگردانده می شود و همین حرکت از سمت دیگر اجرا می شود.

بعد از یک یا دو بار چرخش توپ، بالا به مراتب بهتر آزاد خواهد شد. توجه کنید که چطور کرنر دفاع شده است، مخصوصا بعد از چرخش توپ. اگر مدافع X5 برای دفاع O2 به سمت کرنر بیرون رفت، به پست پایین سمت قوی که معمولا برای لی آپی آسان آزاد شده است،پاس سریع داده می شود (در دیاگرام C).

توجه کنید که برای این کار، O4 باید در سمت مخالف بماند.


حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

 

"Corners" - حمله ای با چهار بازیکن پیرامونی

به دیاگرام های زیر توجه کنید که ما چطور چهار بازیکن را در بیرون قرار می دهیم. O1 و O3 در سمت های مختلف X1 در بالا می باشند و O2 و O4 در زیر خط پرتاب آزاد بین منطقه ی بال و کرنر قرار می گیرند. O5 از زمانی که تنها یک مدافع پایین وجود داشته باشد، شانس بهتری برای آزاد شدن در پست پایین خواهد داشت؛ اما او به همان خوبی نیز می تواند به سمت البو و پست بالا برود.

بازیکنان پیرامونی باید چرخش توپ با پاس های سریع (شامل پاس های اسکیپ یا هوایی نیز می شود) را ادامه دهند. ما باید بتوانیم با چرخاندن توپ به جلو و عقب، منطقه دفاعی را باز کنیم و آن ها را با تعقیب کردن توپ خسته کنیم. صبر برای اجرای این حمله امری کلیدی است. پاس های سریع پیرامونی، چرخش توپ از سمتی به سمت دیگر، و پاس های اسکیپ درنهایت باید منجر به این مسائل شود که مدافعین از مناطق دفاعی و موقعیت های خود خارج و شوت های آزاد و موقعیت هایی برای پاس به پست ایجاد شود . بازیکنان بیرونی ما می توانند به شکاف های منطقه دفاعی حمله کنند.

به دیاگرام B دقت کنید که چطور O1 مدافع بیرونی در راس (X2) را با دریبل مشغول می کند. این کار پاس به O2 را راحت تر می کند. O2 می تواند شوت بزند اما در صورتی که X5 برای دفاع او بیرون آمد، O5 ممکن است برای دریافت یک پاس سریع به داخل آزاد شده باشد. مجددا چرخش توپ بالا را آزاد خواهد کرد. به دیاگرام C توجه کنید. O4 می تواند بعد از پاس اسکیپ شوت بزند؛ اما اگر X3 برای دفاع به سمت او جهش کرد، می تواند گول شوت و سپس برای لی آپ به سمت سبد دریبل بزند و یا اقدام به شوت جفت کند.حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

 

"Zone-23"

ما معمولا در این فکر هستیم که با یک گارد در جلو (مثل 1-3-1 یا 2-2-1) و یا با دو گارد حمله کنیم. اما ما به این نتیجه رسیدیم که می توانیم از "Zone-23" (حمله ی استاندارد شده ی 3-2 ما) در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 استفاده کینم. حمله "Zone-23" از آرایش 1-3-1 ای استفاده می کند که در آن موقعیت بازیکنان ما به جای قرار گیری در شکاف های دفاع در مقابل بازیکنان مدافع است. مدافعین با این کار، از دفاع جاگیری به سمت دفاع یارگیری "match-up"و اغلب به سمت دفاع نفر به نفر "man to man" کشانده می شوند. تله گذاری دفاع 1-3-1 که در کرنرها و بال ها صورت می گیرد با دفاع "Zone-23" ما پیچیده تر خواهد شد و سه بازیکن پیرامونی ما نیز می توانند با پاس های سریع و راحت از تله فرار کنند. دفاع نیز مجبور می شود بیشتر در جای خود قرار بگیرد. احتمالا هدف اصلی حمله نیز همین است؛ زیرا به دفاع های منطقه ای از کرنر کوتاه و پایین منطقه که ضعیف ترین منطقه ی آن است، حمله می شود. در اینجا ما نحوه ی استفاده آن در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 را بحث خواهیم کرد.

به دیاگرام سمت چپ دقت کنید که چطور O1 راحتر از دریبل زدن X1 می تواند به آسانی به بال پاس دهد. O2 برای دریافت پاس بیرون می کشد. این پاس معمولا چندان سخت نیست، زیرا معمولا دفاع های منطقه ای پاس های بیرونی را خیلی خوب دنای نمی کنند. O5 معمولا از کرنر کوتاه یک سمت و کرنر کوتاه سمت دیگر و در قسمت قوی زمین در حال حرکت است و پست آپ می کند. ما تلاش می کنیم از بال به O5 در کرنر کوتاه پاس دهیم. در صورتی که O5 شوت زن خوبی باشد، به او اجازه می دهیم از کرنر کوتاه شوت زند و یا در تک به تک با مدافع خود گول شوت و سپس به سمت سبد درایو کند. در همین حال، O4 مدافع میانی را پشت خود مهر و موم می کند و سپس به سمت حلقه برش می زند تا برای یک لی آپ از O5 پاس دریافت کند.

نگاهی به نفوذ به شکاف های منطقه بیاندازیم. دیاگرام B نشان می دهد که O3 چطور می تواند به شکاف های بالای منطقه نفوذ کند. بعضی اوقات ما می توانیم با گول پاس به O1 یا O2 فضای این شکاف ها را بیش تر کنیم. در صورتی که O3 بتواند X3 و X4 را بشکافد، می تواند یک موقعیت 2 به 1 داشته باشد و O4 (پست پایین ضعیف ما) را در داخل تغذیه کند. همچنین O3 می تواند به O2 برای یک شوت سه امتیازی آزاد، به بیرون پاس دهد.

دیاگرام C پاس اسکیپ و جا به جایی های دفاع را نشان می دهد. O3 ممکن است موقعیت شوت سه امتیازی به دست آورد. اما اگر X3 در شرایط غیر کنترل به سمت او برای دفاع حرکت کند، او باید گول شوت بزند و به داخل برای لی آپ یا پاس به O5 نفوذ کند.

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense

حملات منطقه ای در مقابل دفاع منطقه ای 1-3-1 Attacking 1-3-1 Zone Defense